Home >  testenOp deze bladzijde vind je een aantal verschillende psychologische systemen met beschrijvingen van persoonlijkheidstypen. De verschillende systemen worden hieronder kort beschreven. Voor verdere informatie (en een test om je eigen type te ontdekken) wordt er verwezen naar documenten en sites waar je meer informatie kunt vinden.
- Het Enneagram
- De Teamrollen
- Werken in groepen
- Leren in groepen / leerstijlen
- Het kernkwadrant van Daniel Ofman
- Vier verschillende werkstijlenEnneagram: wie ben ik?

Het enneagram is een psychologisch systeem van negen persoonlijkheidstypen dat de laatste tijd nogal in de mode gekomen is. Het geheel heeft  wat van een gezelschapspelletje, maar het kan helpen om je aan het denken te zetten over je eigen funktioneren en je eigen rol in groepswerk.

De negen verschillend typen:
1. de perfectionist: veeleisend voor zichzelf, maar ook besluiteloos. Verliest zich soms in details.
2. de teamspeler: hulpvaardig, maar ook een beetje behaagziek.
3. de succesvolle werker: ijdel, een streber. Wil de leiding hebben en kan goed anderen motiveren.
4. de romanticus: de inspirerende ideeënmachine die het alledaagse vermijdt en verandering bewerkstelligt.
5. de waarnemer: scherp analyticus die het liefst alleen werkt.
6. de loyalist: beroepstwijfelaar met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Harde werker, gevoelig voor kritiek.
7. de levensgenieter: optimistisch en avontuurlijk, maar gericht op korte termijn. Kan zich moeilijk concentreren.
8. de baas: een controlfreak die vooral macht wil. Ongeduldig.
9. de bemiddelaar: een goede coach die conflicten uit de weg gaat. Kan geen nee zeggen.
De negen basistypen zijn te verdelen in denkers (de nummers 5, 6, 7), doeners (1, 8, 9) en voelers (2, 3, 4). Volgens fans van dit systeem zou soepel samenwerken met een juiste toepassing van de enneagram-leer bewerkstelligd worden.

Enkele uitspraken van Locomotiva, een organisatie die trainingen (waaronder enneagramtrainingen) verzorgd:
"Het is goed voor een groep om te bestaan uit mensen met verschillende grondhoudingen. Als je bijvoorbeeld alleen maar drieën -het type carrièremaker- hebt in je organisatie, kun je je voorstellen wat voor competitiedrang dat oplevert...De typeringen geven houvast. Je kunt bepaalde stress-situaties makkelijker herkennen."

Klik hier voor een enneagramtest.

Klik hier voor meer informatie online over de persoonlijkheidstypen, een schematische weergave van pluspunten en valkuilen van de verschillende typen en interviews met de verschillende persoonlijkheidstypen

Klik hier als je meer wilt lezen over het ennegram?


Teamrolmanagement

Wat is een goed team en waarom presteert het ene team meer dan het andere?
Niet één type werkers, de meest succesvolle mensen, vormen samen een succesvol, goed team. Een effectief team bestaat uit mensen die samen elkaar aanvullen, mensen die verschillende rollen vervullen. Als je een paar rollen mist, ben je als team minder effectief.

Het aantal verschillende Team-rollen is beperkt. In nascholingscursussen werkt men vaak met de indeling van professor Belbin. Hij  beschreef acht Team-Rollen, die met elkaar een hecht team kunnen vormen.
Het gaat om rollen die elkaar aanvullen en corrigeren en die samen voor een succesvol totaalresultaat zorgen. De namen van de Team-Rollen zijn bedacht ( en nogal Amerikaans) en soms misschien wat misleidend. Het gaat dus niet zozeer om de naam maar om de eigenschappen die hieraan verbonden zijn.

De acht Team-Rollen zijn:
1. De Voorzitter                                 5. De Bedrijfsman
2. De Vormer                                     6. De Groepswerker
3. De Generator                                  7. De Brononderzoeker
4. De Doordenker                               8. De Controleur

Elk teamlid is in staat één of enkele van deze rollen voor zijn rekening te nemen. Het succes van teams hangt nauw samen met de wijze waarop deze teamrollen zich tot elkaar verhouden.

Aan de hand van zeven vragen die je moet beantwoorden, leer je je eigen teamrol(len) kennen. Daarna volgt van iedere teamrol een beschrijving van karakteristieke eigenschappen, sterke en zwakke kanten en hoe deze teamrol in een groep functioneel en dysfunctioneel kan werken.

Klik hier om het word-document te downloaden

Je kunt deze test ook online doen, maar de uitwerking van de verschillende rollen en het beschrijven van de sterke en zwakke kanten van iedere rol is beknopter dan in het word-document. Voor de online-test klik hier.


Werken en leren in groepen

Niet iedereen is hetzelfde!
Mensen leren verschillend. Er zijn bijvoorbeeld twee verschillende wijze, waarop mensen aan de slag gaan in groepen: één meer op zichzelf en één meer op anderen georiënteerde wijze.
De ene groep ( ik-georienteerd)  houdt bijvoorbeeld van discussies, kritisch analyseren, en nieuwe ideeën bedenken. De andere groep (op-de-ander-georienteerd) houdt meer van kennis opnemen en verwerven, is een luisteraar en wil alles grondig uitwerken.

Beide wijzen kunnen functioneel zijn in groepen.
Maar een groep die is samengesteld met maar één type groepsleden krijgt specifieke problemen. Iin een gemixte groep kunnen ook problemen ontstaan als gevolg van wederzijdse vooroordelen.
Als je in groepen werkt is het heel belangrijk de verschillen in werkwijze tussen mensen te begrijpen en te beseffen dat beide werkwijzen waardevol zijn en noodzakelijk om samen tot een goed eindprodukt te komen.

In het worddokument worden de beide typen verder uitgewerkt en is er een simpele checklist om je eigen leerhouding in groepen te ontdekken.

Klik hier om het word-document te downloaden


Leren in groepen en leerstijlen

Over de verschillende rollen in een team is op basis van de praktijk veel onderzoek gedaan. Hier sluiten we aan bij de rollen die passen bij 'een team als een lerende groep' volgens Kolb. Hij heeft een theorie ontwikkeld over de verschillende stijlen van teamleden die van belang zijn om als team te leren. Hierbij worden twee stijldimensies onderscheiden: de mate van abstractie en de mate van actiegerichtheid. In een schema ontstaan zo vier kwadranten met verschillende kenmerken van de teamleden.
Zo onderscheidt hij vier basistypen: de doener, de beschouwer, de beslisser en de denker. Aan de hand van een beschrijving moet je je eigen stijl ontdekken (er is in dit document dus geen test).

Klik hier om het word-document te downloaden


Het kernkwadrant van Daniel Ofman

Kernkwaliteiten zijn volgens Daniel Ofman eigenschappen die tot de kern van een persoon behoren. Het zijn de specifieke sterktes die iemand bij uitstek kenmerken. Iedereen heeft een aantal van deze kwaliteiten. Ze zijn zo dominant dat ze kunnen doorslaan en daardoor een zogenaamde valkuil kunnen worden, een dusdanige vervorming van de kwaliteit dat hij doorschiet en daarmee zelfs een zwakte wordt. Iemand met de kernkwaliteit behulpzaamheid kan doorslaan in bemoeizucht, flexibiliteit kan doorslaan in wispelturigheid en daadkracht in drammerigheid.
Iedereen heeft kernkwaliteiten en daarmee ook valkuilen. Als iemand anders doorschiet in een bepaalde kwaliteit, kan dat irritatie oproepen. In dat geval heet dat een allergie. De vervelende eigenschap van de ander verbergt echter een kwaliteit in zich, die voor degene die er allergisch voor is een belangrijk ontwikkelpunt kan zijn, de zogenaamde uitdaging.
Mensen zijn zich niet altijd bewust van hun kernkwaliteiten, valkuilen, allergieen en uitdagingen. Het kernkwadrant van Ofman biedt daarvoor uitkomst. Het model is er op gebaseerd dat iemands kernkwaliteit automatisch een uitdaging in zich meedraagt en een valkuil een allergie.
Voorbeeld: iemand die zeer daadkrachtig is (kernkwaliteit) kan doorslaan door drammerig (valkuil) te worden. Een daadkrachtig persoon kan zich irriteren aan passiviteit van anderen (allergie). Iemand met een wat passieve instelling herbergt echter een belangrijke kernkwaliteit: geduld (uitdaging). Dit kan worden weergegeven in een model.
 

Kernkwaliteit
Daadkracht
Valkuil
Drammerigheid
Allergie
Passiviteit
Uitdaging
 Geduld

Aan de hand van dit model kunt u uw eigen kernkwaliteiten, valkuilen, allergieen en uitdagingen vaststellen. U kunt daarbij uitgaan van uw eigen kwaliteiten, maar ook door te starten met datgene waaraan u zich bij anderen irriteert. Door het schema te volgen, ontdekt u daardoor vanzelf uw kwaliteiten en valkuilen. Ergert u zich bijvoorbeeld aan mensen die star zijn, bedenk daarbij dan een
kernkwaliteit (ordelijkheid). Dat vormt dan uw uitdaging. Het tegenovergestelde van ordelijkheid is bijvoorbeeld wispelturigheid. Dat kan dan uw valkuil zijn. De kernkwaliteit die bij wispelturigheid past is flexibiliteit. Die laatste is dan uw eigen kernkwaliteit.

Test hier uw eigen kwadrant:.

Oefening:
1. Benoem je 'kernkwaliteit', bijvoorbeeld daadkracht
2. Ontdek dan je 'allergie', dit is het tegenovergestelde van 1:  hier dus passiviteit
3. Ontdek je 'valkuil', dit is te veel van je kernkwaliteit: hier dus drammerigheid
4. Ontdek je 'uitdaging', dit is het tegenovergestelde: hier dus geduld.
5. Teveel van dat laatste staat dan weer gelijk aan je allergie.
.....

Niet zeggen dat je je kernkwaliteit niet kent. Je kunt overal beginnen. Neem bijvoorbeeld je allergie. Wat ergert je het meest in anderen? En invullen maar weer. Ziezo die zelfkennis is alvast binnen.

Meer hierover kun je hierover o.a. lezen in:
1. Daniel Ofman: 'Bezieling en kwaliteit in organisaties'  Servire Uitgevers bv   /    2. Annemieke van Ophem 'En ...lekker gewerkt?'  Uitgeverij Nieuwezijds.
 


Vier verschillende 'werkstijlen'

Er worden vier verschillende werkstijlen onderscheiden:
* the amiable
* the driver
* the analytical
* the expressive

Middels een online test kun je je eigen stijl ontdekken en aspecten die bij die werkstijl behoren zoals:
- verbaal en non-verbaal gedrag
- kenmerkend gedrag
- positieve en negatieve kanten
- stressreacties
- ...

Voor meer informatie klik hier.(het gaat hier om een Engelstalige site)